Deklaracja o wysokości opłaty

Wzór deklaracji oraz instrukcja wypełniania deklaracji wraz z załącznikami są w linku:

https://bip.gliwice.eu/strona=50,311,101

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomościami wielolokalowymi mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Można ją złożyć:
1. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
2. Za pośrednictwem poczty
3. Elektronicznie przy użyciu platformy SEKAP

Formularz deklaracji wraz z załącznikami oraz instrukcję, jak prawidłowo ją wypełnić można także otrzymać w Urzędzie Miejskim.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Podatków i Opłat pod numerem telefonu 32 238 54 47; pokój 440