Deklaracja o wysokości opłaty

Wzór deklaracji oraz instrukcja wypełniania deklaracji wraz z załącznikami są dostępne poniżej.

Od 1 lipca właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomościami wielolokalowymi mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja ta przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością powinna być złożona do prezydenta miasta w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych, na podstawie których ustalana jest wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana powierzchni lokalu mieszkalnego, zmiana wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miejsce złożenia deklaracji oraz wzór deklaracji określa każda gmina indywidualnie w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego.

Można ją złożyć:
1. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
2. Za pośrednictwem poczty
3. Elektronicznie przy użyciu platformy SEKAP
 

Do pobrania

- Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi od 1 października 2015 r.
- Formularz ze stawkami opłaty obowiązującymi do 30 września 2015r.
- Instrukcja wypełnienia deklaracji

Deklarację należy składać wraz z załącznikami:

1) załącznik DON-1 dane o nieruchomościach zamieszkałych zawierający wykaz nieruchomości zamieszkałych należy złożyć w przypadku objęcia jedną deklaracją więcej niż jednej nieruchomości oraz w przypadku nieruchomości wielolokalowych,
2) załącznik DW-1 dane o podmiotach zobowiązanych do złożenia deklracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w przypadku złożenia wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
3) załącznik DOO-1 dane dotyczące odpadółw komunalnych i zbiorników bezodpływowych składają właściciele nieruchomości jednorodzinnych.


Formularz deklaracji wraz z załącznikami oraz instrukcję, jak prawidłowo ją wypełnić można otrzymać w Urzędzie Miejskim.