Pytania i odpowiedzi

Jakie są obowiązki firmy odbierającej odpady?

- Wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych (worki, pojemniki),

- Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zgodnie z harmonogramem, z miejsc dostępnych dla pojazdów i pracowników przedsiębiorcy. Co oznacza, że firma Remondis nie wyciąga pojemników i odpadów wielkogabarytowych z podwórek, bram nie przyjmuje również kluczy/pilotów/kodów do bram, szlabanów.

- Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady, zgodnie z harmonogramem,

- Dostarczanie do nieruchomości zamieszkałych harmonogramów odbioru odpadów (przy zmianach harmonogramu),

- Oznakowanie pojemników nazwą frakcji, która gromadzona jest w pojemniku oraz nazwy właściciela pojemnika,

 

 

Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości/zarządców?

- Dostosowanie liczby pojemników do potrzeb mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów (w przypadku nieruchomości wielorodzinnych),

- Wyznaczenie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych,

- Gromadzenie odpadów komunalnych jedynie w wyznaczonych do tego celu pojemnikach/workach dla danej nieruchomości,

-Gromadzenie odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do ich mieszania,

-Dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi, także w boksach śmietnikowych,

- Zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed ich rozprzestrzenianiem,

-Niedopuszczanie do przepełnienia się pojemników na odpady komunalne,

- Ustawienie pojemników w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

-Ustawienie pojemników na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota,

- Ustawienie pojemników w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i osób trzecich oraz pracowników i pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

-Oznaczenie adresem nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego użytkowników. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki zarówno części zamieszkałej jak i niezamieszkałej, mają być one oznaczone naklejkami z adresem, w sposób umożliwiający ustalenie, do której części nieruchomości dany pojemnik należy.

- W przypadku nieruchomości, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowany jest boks śmietnikowy pojemniki/worki należy wystawić przed posesję, zgodnie z harmonogramem, nie wcześniej niż 12 h przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później, niż przed godz. 6:00 w dniu odbioru.

 

 

 

Co w nowym systemie zyskują mieszkańcy?

- Segregacja śmieci jest łatwiejsza, a za posortowane odpady będzie się płaci się mniej
- Mniej śmieci trafia na wysypisko, a więcej do recyklingu
- Łatwiej jest pozbyć się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych)
- Czysty krajobraz za oknem - bez dzikich wysypisk śmieci

 

Na czyj koszt są dostarczone i utrzymywane pojemniki/worki do gromadzenia odpadów?

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do przedsiębiorcy, z którym Miasto Gliwice zawarło umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

W jakim zakresie - rodzaje odpadów - trzeba prowadzić segregację?

Zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:
1. indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji powstających w zabudowie jednorodzinnej,

2. zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:
  a) papier
  b) bioodpady,
  c) tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
  d) szkło,

3. zbiórkę powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów:
  a) przeterminowane leki i chemikalia,
  b) zużyte baterie i akumulatory,
  c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  f) zużyte opony.

Poza odpadami zbieranymi selektywnie w pojemnikach/workach przeznaczonych na selektywną zbiórkę (t.j. pojemniki/worki na papier, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe oraz szkło) nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane.

 

W którym z wymienionych powyżej pojemników jest miejsce popiołu, tetra paku (pojemniki kartonowe z dodatkiem folii), liści i innych odpadów zielonych?

Kartony i opakowania po napojach, czyli opakowania wielomateriałowe należy wrzucać do pojemnika/worka z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal. Liście oraz odpady zielone należy umieścić w pojemniku/worku na odpady biodegradowalne. Odpady, których nie można zakwalifikować do którejkolwiek z frakcji odpadów zbieranych selektywnie należy umieścić w pojemniku/worku na odpady zmieszane np. popiół.

 

Mieszkam w Gliwicach płacę za śmieci. Mam też domek letniskowy poza miastem. Co w sytuacji, kiedy jestem poza Gliwicami? Czy też muszę płacić za śmieci, skoro nie będzie mnie w mieszkaniu?

Wszystko będzie zależało od okresu w którym nieruchomość będzie niezamieszkała. Zaznaczyć należy, iż opłata jest uiszczana za pełne miesiące, zatem krótkoterminowy pobyt w innym miejscu nie skutkuje wygaśnięciem obowiązku uiszczania opłaty.

 

Mam własnościowe mieszkanie, w którym nie mieszkam. Stoi puste. Czy w tym przypadku zapłacę za śmieci?

Jeżeli faktycznie nieruchomość jest niezamieszkała opłata jest niewymagalna.