Terminy i sposób naliczania opłat

Terminy płatności:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dołu, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,
2) za II kwartał do 15 lipca danego roku,
3) za III kwartał do 15 października danego roku,
4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.


W tytule wpłaty należy podać informacje identyfikujące podmiot oraz zaznaczyć, na poczet której raty została dokonana wpłata np.:
Jan Kowalski, ul. Słoneczna 10, Gliwice - I rata 2019 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Gliwicach nie będzie potwierdzał wysokości należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi ani też wystawiał żadnych faktur, rachunków czy książeczek. Podstawą uiszczenia opłaty jest złożona deklaracja.

Dodatkowe informacje związane z deklaracją i opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znaleźć na stornie internetowej oraz pod numerem telefonu:
32 238-54-47 (pokój 440) - dla osób fizycznych, 32 238-54-46 (pokój 439) - dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać na rachunek bankowy.

W mieście Gliwice ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obliczana w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, w sposób wskazany szczegółowo poniżej.

 

Od 1 października 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W przypadku segregowania odpadów:
dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
- 1,05 zł od 1 m2 powierzchni,

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2
- 1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 0,79 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2
- 1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 0,79 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
- 0,42 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2,

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
- 1,05 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 0,79 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
- 0,42 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
- 0,20 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2

 


 

W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrasta czterokrotnie

:
dla lokali mieszkalnych o powierzchni mniejszej lub równej 60 m2:
- 4,20 zł od 1 m2 powierzchni,

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 60 m2 i nie większej niż 90 m2
- 4,20 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 3,16 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 90 m2 i nie większej niż 120 m2
- 4,20 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 3,16 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
- 1,68 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2,

dla lokali mieszkalnych o powierzchni większej niż 120 m2:
- 4,20 zł od 1 m2 powierzchni do 60 m2 włącznie,
- 3,16 zł od 1 m2powierzchni powyżej 60 m2 do 90 m2 włącznie,
- 1,68 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 90 m2 do 120 m2 włącznie,
- 0,80 zł od 1 m2 powierzchni powyżej 120 m2