Menu Zamknij

Pytania i odpowiedzi

Jakie są obowiązki firmy odbierającej odpady?

 • Wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych (worki, pojemniki),
 • Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zgodnie z harmonogramem, z miejsc dostępnych dla pojazdów i pracowników przedsiębiorcy. Co oznacza, że firma Remondis nie wyciąga pojemników i odpadów wielkogabarytowych z podwórek, bram nie przyjmuje również kluczy/pilotów/kodów do bram, szlabanów.
 • Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady, zgodnie z harmonogramem,
 • Dostarczanie do nieruchomości zamieszkałych harmonogramów odbioru odpadów (przy zmianach harmonogramu),
 • Oznakowanie pojemników nazwą frakcji, która gromadzona jest w pojemniku oraz nazwy właściciela pojemnika.

Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości/zarządców?

 • Dostosowanie liczby pojemników do potrzeb mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów (w przypadku nieruchomości wielorodzinnych),
 • Wyznaczenie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych,
 • Gromadzenie odpadów komunalnych jedynie w wyznaczonych do tego celu pojemnikach/workach dla danej nieruchomości,
 • Gromadzenie odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do ich mieszania,
 • Dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi, także w boksach śmietnikowych,
 • Zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przed ich rozprzestrzenianiem,
 • Niedopuszczanie do przepełnienia się pojemników na odpady komunalne,
 • Ustawienie pojemników w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Ustawienie pojemników na utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota,
 • Ustawienie pojemników w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i osób trzecich oraz pracowników i pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
 • Oznaczenie adresem nieruchomości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego użytkowników. W sytuacji, gdy w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych znajdują się pojemniki zarówno części zamieszkałej jak i niezamieszkałej, mają być one oznaczone naklejkami z adresem, w sposób umożliwiający ustalenie, do której części nieruchomości dany pojemnik należy.
 • W przypadku nieruchomości, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowany jest boks śmietnikowy pojemniki/worki należy wystawić przed posesję, zgodnie z harmonogramem, nie wcześniej niż 12h przed wyznaczonym terminem odbioru i nie później, niż przed godz. 6:00 w dniu odbioru.

Co w systemie zyskują mieszkańcy?

 • Segregacja śmieci jest łatwiejsza, a za posortowane odpady płaci się mniej,
 • Mniej śmieci trafia na wysypisko, a więcej do recyklingu,
 • Łatwiej jest pozbyć się problematycznych odpadów (np. zużytego sprzętu AGD, RTV, wyczerpanych baterii, przeterminowanych leków, starych mebli, odpadów budowlanych),
 • Czysty krajobraz za oknem – bez dzikich wysypisk śmieci.

Na czyj koszt są dostarczone i utrzymywane pojemniki/worki do gromadzenia odpadów?

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do przedsiębiorcy, z którym Miasto Gliwice zawarło umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W jakim zakresie – rodzaje odpadów – trzeba prowadzić segregację?

Zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez:

 1. Indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów kuchennych i zielonych ulegających biodegradacji powstających w zabudowie jednorodzinnej,
 2. Zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych:
  • papier,
  • bioodpady,
  • tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe,
  • szkło.
 3. Zbiórkę powstających w gospodarstwach domowych następujących frakcji odpadów:
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony.

Poza odpadami zbieranymi selektywnie w pojemnikach/workach przeznaczonych na selektywną zbiórkę (t.j. pojemniki/worki na papier, odpady ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe oraz szkło) nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane.

W którym z wymienionych powyżej pojemników jest miejsce popiołu, tetra paku (pojemniki kartonowe z dodatkiem folii), liści i innych odpadów zielonych?

Kartony i opakowania po napojach, czyli opakowania wielomateriałowe należy wrzucać do pojemnika/worka z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal. Liście oraz odpady zielone należy umieścić w pojemniku na odpady biodegradowalne. Odpady, których nie można zakwalifikować do którejkolwiek z frakcji odpadów zbieranych selektywnie należy umieścić w pojemniku/worku na odpady zmieszane np. popiół.

Mieszkam w Gliwicach płacę za śmieci. Mam też domek letniskowy poza miastem. Co w sytuacji, kiedy jestem poza Gliwicami? Czy też muszę płacić za śmieci, skoro nie będzie mnie w mieszkaniu?

Wszystko będzie zależało od okresu w którym nieruchomość będzie niezamieszkała. Zaznaczyć należy, iż opłata jest uiszczana za pełne miesiące, zatem krótkoterminowy pobyt w innym miejscu nie skutkuje wygaśnięciem obowiązku uiszczania opłaty.

Mam własnościowe mieszkanie, w którym nie mieszkam. Stoi puste. Czy w tym przypadku zapłacę za śmieci?

Jeżeli faktycznie nieruchomość jest niezamieszkała opłata jest niewymagalna.

Skip to content