Menu Zamknij

Informacja o zasadach prawidłowej deratyzacji

Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji:

 • Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości.
 • Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 • Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach oraz usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.
 • Preparaty należy wyłożyć zgodnie z załączoną instrukcją w miejscach, gdzie szczury pojawiają się najczęściej, w szczególności śmietnikach, piwnicach, strychach, podwórzach, budynkach gospodarczych. Preparaty należy umieszczać głównie w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczenia się gryzoni i miejscach ich żerowania.
 • Preparaty należy wykładać wyłącznie w tzw. karmnikach/stacjach deratyzacyjnych uniemożliwiających kontakt z preparatem innych zwierząt; nie wolno wykładać preparatów na tackach, w otwartych pojemnikach itp.
 • W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie: „Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”. Po zakończeniu deratyzacji informację należy usunąć.
 • Przed deratyzacją należy poinformować mieszkańców o jej terminie i zamieścić zalecenie o nie wypuszczaniu zwierząt domowych w rejonie wykładania preparatów
 • Preparaty do zwalczania gryzoni należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz należy zadbać o to, aby miejsca wyłożenia preparatów były niedostępne dla dzieci, zwierząt domowych oraz zwierząt wolnożyjących.
 • W czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt. Należy również pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu.
 • Po zakończeniu deratyzacji wyłożone preparaty należy niezwłocznie usunąć.
 • Z pozostałymi po deratyzacji preparatami oraz opakowaniami po preparatach należy postępować zgodnie z instrukcją, dołączoną do preparatu.

W celu zapobiegania pojawiania się gryzoni:

 • Nie pozostawiaj resztek jedzenia poza pojemnikami na odpady.
 • Pamiętaj o zamykaniu klap w pojemnikach na odpady.
 • Nie dokarmiaj zwierząt wolno żyjących (ptaków, kotów)
 • Nie wyrzucaj resztek jedzenia do kanalizacji.
Skip to content