Menu Zamknij

Zmiany w przyjmowaniu odpadów w PSZOK

Informujemy, że w związku z koniecznością wyeliminowania nieuprawnionych osób oddających odpady do PSZOK, mieszkańcy korzystający z PSZOK będą weryfikowani pod kątem adresu nieruchomości z której pochodzą oddawane odpady.

W tym celu:

Mieszkaniec Miasta Gliwice dostarczając odpady komunalne winien każdorazowo przedłożyć:

  1. oświadczenie wskazujące adres nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK.
  2. potwierdzenie dokonanej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi lub w przypadku mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej, zaświadczenie o dokonaniu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi wystawione przez zarządcę nieruchomości, bądź inny dokument potwierdzający dokonanie tej opłaty.

Pracownik obsługi sprawdza czy adres nieruchomości widnieje w przekazanej przez Urząd Miejski w Gliwicach ewidencji o złożonych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pracownik obsługi ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:

  1. osoba dostarczająca nie przedłoży wymaganych dokumentów lub odmówi jego wypełnienia;
  2. adres nieruchomości nie widnieje, w przekazanej przez Urząd Miejski w Gliwicach ewidencji o złożonych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  3. przywieziona ilość czy rodzaj odpadów wskazuje na ich pochodzenie spoza gospodarstwa domowego lub ilość czy rodzaj odpadów wskazuje na ich pochodzenie spoza nieruchomości ujętej w przekazanej przez Urząd Miejski w Gliwicach ewidencji o złożonych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji sporządzony zostanie protokół odmowy przyjęcia odpadów do PSZOK wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną
Skip to content